Kontakt

Documenta – Centar sa suočavanje sa prošlošću

Documenta – Centar za suočavanje sa prošlošću osnovan je 2004. godine sa ciljem da ohrabri proces društvenog suočavanja sa prošlošću, kao i jačanje javnog dijaloga o traumatičnim istorijskim događajima koji su obilježili hrvatsko i evropsko društvo u 20. vijeku. Documenta posebnu pažnju posvećuje stradanju pojedinaca i društvenih grupa u ratovima, kao i žrtvama ideološki motivisanog nasilja na prostoru Hrvatske i susjednih zemalja.

U izgradnji demokratskog pluralizma i društva mira, Documenta sarađuje sa širokim krugom javnih institucija, nevladinih organizacija i medija u Hrvatskoj i drugim zemljama. Aktivnosti Documente organizovane su u tri ključna programa: (1) Dokumentovanje, (2)
Javni dijalog i javne politike i (3) Unapređenje sudskih standarda i praksi.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću
Adresa: Selska cesta 112C, 10000, Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 457 2398
e-mail: boris.stamenic@documenta.hr 
Facebook: www.facebook.com/DocumentaZagreb 
Instagram: https://www.instagram.com/documentazagreb/ 
Web: www.documenta.hr 

Regionalna kancelarija Fondacije Fridrih Ebert u Zagrebu

Fondacija Fridrih Ebert (FES) je najstarija politička fondacija u Njemačkoj sa bogatom tradicijom socijalne demokratije koja seže od 1925. godine. Rad naše političke fondacije usredsrijeđen je na temeljne ideje i vrijednosti socijalne demokratije: slobodu, pravdu i solidarnost. To nas povezuje sa socijalnom demokratijom i nezavisnim sindikatima.

Regionalna kancelarija Fondacije Fridrih Ebert u Zagrebu otvorena je 1996. godine i odgovorna je za projekte u Hrvatskoj i Sloveniji. Glavne komponente našeg rada su: jačanje demokratskih ustanova, rasprava o konceptima ekonomskih i društvenih reformi, međuetničko pomirenje i dijalog, podrška i promocija aktivnosti sindikata te podrška organizacijama za razvoj aktivnog i pluralističkog civilnog društva.

Regionalna kancelarija Fondacije Fridrih Ebert u Zagrebu
Adresa: Praška 8, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 1 480 79 70
e-mail: boris.stamenic@fes.hr 
Facebook: https://www.facebook.com/FESZagreb/ 
Web: https://croatia.fes.de/ 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe
 

Tokom dvije i po decenije zastupljenosti Fondacije Fridrih Ebert u jugoistočnoj Evropi, uvidjeli smo da se izazovi i problemi ovog regiona najuspješnije riješavaju kroz zajednički regionalni okvir. Naša posvećenost napretku po pitanju naših temeljnih ciljeva demokratske konsolidacije, društvene i ekonomske pravednosti te izgradnje mira kroz regionalnu saradnju osnažena je od 2015. godine osnivanjem regionalnog centra Dijalog jugoistočna Evropa (Dialogue Southeast Europe / Dialogue SOE) sa sjedištem u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.  

Dialogue SOE bavi se analizom zajedničkih regionalnih izazova te razvojem prikladnih regionalnih programa i aktivnosti u saradnji s kancelarijama Fondacije Fridrih Ebert u zemljama jugoistočne Evrope te u koordinaciji s našim koleginicama i kolegama u Berlinu i Briselu. Naše regionalne aktivnosti gradimo oko četiri široka tematska područja: (1) socijal-demokratske politike i vrijednosti; (2) društvena i ekonomska pravednost; (3) progresivna mirovna politika; (4) socio-ekološka transformacija.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe
Adresa: Kupreška 20, 71000 Sarajevo, Bosna i Herzegovina
Telefon: +387 33 711 540; +387 33 711 541
Email: info@fes-soe.org
Web: https://soe.fes.de/
Twitter: https://twitter.com/FES_SOE
Instagram: https://www.instagram.com/fes_soe/