Impressum

Kushtet e Përdorimit për përmbajtjen e faqes në internet www.goli-otok.net

Burimet e fotografive të përdorura në këtë faqe të internetit janë nga: arkivi i shoqatës Goli Otok “Ante Zemljar”, arkivi privat i dr. Martin Previshiqit, albumi privat i familjes Winter, Darko Bavoljak, dr. Boris Stameniq, Bruno Loje, Administrata Shtetërore e Gjeodezisë.

Lejohet përdorimi i përmbajtjes së kësaj faqeje të internetit për qëllime informacioni dhe edukimi. Nuk lejohet kopjimi, përdorimi tregtar ose rishitja e përmbajtjes që gjendet në këtë faqe të internetit. Pikëpamjet e paraqitura në këtë faqe të internetit janë të autorëve dhe nuk pasqyrojnë medoemos pikëpamjet e FES-it ose organizatave në të cilat punojnë autorët.