7. Работилници

Голи Оток не беше само место за тортура и интернирање на луѓе, туку и многу елабориран индустриски комплекс. Од самиот почеток на постоењето на логорот, тајната полиција ги користеше затворениците за разни работни места од изградба на логори, пошумување на островот, па сè до експлоатација на камен од Голи Оток. Со текот на времето, се развиле и други гранки на производство, како што се обработка на камен, железо, дрво, поправка на брод, екстракција на песок итн. Тајната полиција, Удба, заработи многу пари од овие активности и тргуваше со разни производи и суровини на островот Голо. Бројни работилници беа основани на местото на првиот логор „Стара Жица“, кои беа преместени на некоја локација во близина на пристаништето по 1956 година. Интересно е што на Голи Оток веќе подолго време има фабрика за терацо плочки, чии производи асфалтираат бројни јавни институции низ целата земја.

Фотографија од работилници на Голи Оток

Автор на фотографијата: Дарко Бавољак